Vietnam Airlines

IL14 AN2 YAK40 AN24
ATR72 IL18 TU134 A320
F70 A321 B767 B777
COVER COVER BACK B777 B777
CABIN Khai Dinh Tomb Japan bridge Ho Chi Minh City
Nha-Trang Hoi-An B777 B777
* * *
A350 * * *